Viral Kos Jambatan Sampai 50K, Netizen Tak Puas Hati Penjelasan JKR Sarawak

Heboh di media sosial dalam beberapa hari kebelakangan ini tentang kos pembinaan jambatan / jeti yang dikatakan melampau dengan projek yang telah siap.

Kos yang dikatakan terlalu tinggi itu tidak padan dengan rekabentuk serta saiz jeti berkenaan.

Rata-rata netizen meluahkan rasa kecewa dan tidak puas hati kerana menganggap projek ini tidak telus dan mungkin melibatkan unsur-unsur politik dalaman.

Walaubagaimanapun, ada juga netizen dan pihak yang mengatakan bahawa kos itu mungkin disebabkan lokasi pembinaan di kawasan pedalaman, termasuk kos jentera kelengkapan dan bahan.

Untuk menjelaskan keadaan ini, JKR Sarawak telah membuat kenyataan balas secara rasmi melalui Facebook Corporate Communication JKR Sarawak.

KENYATAAN AKHBAR PROJEK RTP N.71 BEKENU ‘BINA BARU JETI KAMPUNG MUTAP, BEKENU’ Miri, 10 April 2022 – Viral mengatakan projek yang telah siap itu tidak wajar dengan kos bajet RM50,000.00. Anggaran kos kami adalah berdasarkan Jadual Kadar JKR Sarawak tahun 2020 dengan kadar RM9,000.00 semeter kiub bagi kayu belian yang lebih rendah daripada harga pasaran semasa. S.O.R. boleh dimuat turun di laman web JKR Sarawak.

Kami juga mengambil kira keadaan laluan jalan (jalan ladang) ke Kpg Mutap, logistik dan keselamatan (kawasan yang dipenuhi buaya). Dalam bajet RM50,000.00, kami berjaya mereka bentuk jeti sehingga 15m panjang dengan 2 anak tangga.

Di bawah adalah kronologi pelaksanaan projek:-

Tarikh Lawatan Tapak 21.9.2021

JKR Bahagian Miri telah mengadakan lawatan tapak ke Kampung Mutap pada 21 September 2021.

Kami mencadangkan jeti keluli kerana ia sangat teguh namun kelemahannya adalah ia jauh lebih mahal dan kurang keluasan jeti boleh dibina berbanding kayu belian. Oleh sebab itu, Ketua Kampung menolaknya dan lebih memilih kayu belian.

Reka bentuk yang diminta oleh Ketua Kampung, Kampung Mutap semasa lawatan tapak adalah jeti sepanjang 30m dan dilengkapi dengan pondok kayu. Pegawai kami memaklumkan Ketua Kampung bahawa permintaan beliau tidak dapat dilakukan kerana bajet yang terhad (RM50,000.00).

Ketua Kampung bersetuju bahawa kami mereka bentuk mengikut bajet yang diperuntukkan yang dibenarkan. Ketua Kampung akan meminta satu lagi dana daripada YB untuk melaksanakan Fasa no. 2 jeti.

Ketua Kampung itu juga memaklumkan sungai itu dipenuhi buaya dan bakal kontraktor yang dilantik perlu lebih berhati-hati. Pegawai kami mengambil maklum bahawa laluan masuk ke Kampung Mutap adalah jalan ladang dan agak sukar untuk dilalui.

Tarikh Cabut Undi 30.11.2021

Cabut undi telah diadakan di Pejabat Residen Miri pada 30 November 2021 yang dipengerusikan oleh Residen bersama ahli jawatankuasa lain dari agensi kerajaan lain.

Kontraktor yang dipilih semasa cabut undi untuk projek ini ialah Syarikat Bukit Balat.

Surat Anugerah 21.2.2022

Kontrak diberikan dan bermula pada 7 Mac 2022 dan secara kontrak akan diselesaikan pada 6 Jun 2022.

Penyerahan tapak kepada Kontraktor Tarikh 28 Februari 2022 Lawatan tapak bersama kontraktor dan Ketua Kampung. JKR menjelaskan kepada Ketua Kampung bahawa skop kerja adalah 15m x 1m jeti belian kayu termasuk platform sementara untuk membina jeti.

Semasa perbincangan, Ketua Kampung bersetuju dan akan meminta kepada YB untuk menambah dana untuk fasa kedua jeti tersebut Tarikh Siap 6hb April 2022 Projek jeti telah siap pada 6hb April 2022.

JKR Miri dan Ketua Kampung pergi ke pemeriksaan akhir kami berpuas hati dengan kerja yang dilakukan oleh kontraktor. Justeru jeti kayu belian diserahkan kepada Ketua Kampung.

——————————————————————————

PRESS STATEMENTRTP PROJECT N.71 BEKENU ‘BINA BARU JETI KAMPUNG MUTAP, BEKENU’Miri, 10 April 2022 – The viral says that the completed project is not justified with the budget cost of RM50,000.00.

Our estimation cost is based on JKR Sarawak Schedule of Rate year 2020 with rate of RM9,000.00 per meter cube for the belian timber which is lower than current market price.

The S.O.R. is available for download in JKR Sarawak website. We also take into account of the condition of road access (jalan ladang) to Kpg Mutap, logistic and safety (the area is infested with crocodiles).

Within the budget of RM50,000.00, we manage to design jetty up to 15m length with 2 nos of staircase.

Below is the chronology of the project execution:-

Site Visit Date 21.9.2021

JKR Bahagian Miri went for site visit to Kampung Mutap on 21st September 2021.

We proposed steel jetty as it is very robust however the downside is it is much more expensive and less area of jetty can be constructed compared to belian timber. Because of that, the Ketua Kampung rejected it and prefer the belian timber.

The design requested by the Ketua Kampung, Kampung Mutap during site visit is 30m long jetty and comes with timber pondok. Our officer informed Ketua Kampung that her request is not possible due to the limited budget (RM50,000.00).

The Ketua Kampung agreed that we design as per the allocated budget permitted. The Ketua Kampung will request another fund from YB to carry out Phase no. 2 of jetty.

The Ketua Kampung also informed that the river is infested with crocodile and the future appointed contractor should be more careful. Our officer take note that the road access to Kampung Mutap is ladang road and quite difficult to access.

Cabut Undi Date 30.11.2021

Cabut undi was held at Pejabat Resident Miri on 30th November 2021 chaired by Resident with other committee members from other government agencies.

The chosen contractor during cabut undi for this project is Bukit Balat Company.

Letter of Award 21.2.2022

The contract awarded and commenced on 7th March 2022 and contractually to be completed on 6th June 2022.

Site handover to Contractor Date 28th February 2022Site visit together with contractor and Ketua Kampung. JKR explained to Ketua Kampung that the scope of work is 15m x 1m timber belian jetty inclusive of temporary platform for constructing jetty.

During discussion, Ketua Kampung agreed and will request to YB for more fund for second phase of the jettyCompletion Date 6th April 2022The jetty project has been completed on 6th April 2022.

JKR Miri and Ketua Kampung went to final inspection we are satisfied with the work done by the contractor. Thus the belian timber jetty is handed over to Ketua Kampung.

Netizen Luah Rasa Kecewa & Tidak Puas Hati Dengan Penjelasan JKR

Walaupun dikatakan kayu yang digunakan adalah kayu berkualiti iaitu kayu belian, namun masih ramai yang tidak berpuas hati dengan kos yang terlibat dalam pembinaan itu.

Ini kerana, pada pendapat mereka, harga kayu belian tidaklah semahal itu. Tambahan pula, jambatan itu terlalu ringkas dan tidak dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan atau bumbung.

Berikut dikongsikan antara tangkap layar di ruangan komen Facebook Communication of JKR Sarawak.

Walaubagaimanapun, seorang pengguna Facebook, William Cheah, ada menjelaskan bahawa berdasarkan pengalamannya terlibat dengan pembinaan di Semporna, harga itu mungkin juga berpatutan jika lokasinya terletak di kawasan pedalaman.

Ini kerana ia mengambil kira faktor pengangkutan serta jentera yang diperlukan untuk melakukan kerja-kerja di kawasan berkenaan, serta kos-kos tersembunyi seperti keperluan pekerja dan sebagainya.

Sebahagian netizen juga bersetuju dengannya dan berpandangan bahawa kos pembinaan di kawasan pedalaman boleh memakan belanja yang agak tinggi berbanding di kawasan bandar.

Jadi, apa kata anda pula?

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: